Hlavná stránka | Zoznam tried | Zoznam súborov | Zoznam členov tried

Dokumentácia triedy TForm1

Hlavny formular programu. ...

#include <Main.h>

Zoznam všetkých členov.

Verejné metódy

void __fastcall FormResize (TObject *Sender)
void __fastcall FormDestroy (TObject *Sender)
void __fastcall FormCreate (TObject *Sender)
void __fastcall Konec1Click (TObject *Sender)
void __fastcall FormKeyDown (TObject *Sender, WORD &Key, TShiftState Shift)
void __fastcall nextClick (TObject *Sender)
void __fastcall prevClick (TObject *Sender)
void __fastcall nieco ()
void __fastcall spustiClick (TObject *Sender)
void __fastcall zobraz_info ()
void __fastcall Uloz1Click (TObject *Sender)
void __fastcall Otvor1Click (TObject *Sender)
void __fastcall zaciatokClick (TObject *Sender)
void __fastcall Nastavenia2Click (TObject *Sender)
void __fastcall Podrobnosti1Click (TObject *Sender)
void __fastcall Novapopulacia2Click (TObject *Sender)
void __fastcall Nastavenie1Click (TObject *Sender)
void __fastcall Timer1Timer (TObject *Sender)
void __fastcall Podrobnosti2Click (TObject *Sender)
void __fastcall zoomplusClick (TObject *Sender)
void __fastcall zoomminusClick (TObject *Sender)
void __fastcall rotujplusClick (TObject *Sender)
void __fastcall rotujminusClick (TObject *Sender)
void __fastcall Button1Click (TObject *Sender)
__fastcall TForm1 (TComponent *Owner)
 Konstruktor.

__fastcall ~TForm1 ()
 Destruktor.

void DrawScene (void)
 Vykreslovanie sceny.

void __fastcall IdleLoop (TObject *Sender, bool &Done)
 Procedura zabezpecujuca prekreslovanie zmien.

void SetPixelFormatDescriptor ()
 Nastavenie pre OpenGL.

void InitGL ()
 Inicializacia OpenGL.

int bitmapLoad (int texture, const char *filename)
 Nacitanie textur.


Verejné atribúty

TMainMenu * MainMenu1
TMenuItem * Konec1
TButton * next
TButton * prev
TLabel * pocciar
TButton * spusti
TLabel * generacia
TLabel * Label7
TLabel * lepsie
TSaveDialog * SaveDialog1
TOpenDialog * OpenDialog1
TMenuItem * Stolicka1
TMenuItem * Uloz1
TMenuItem * Otvor1
TPanel * Panel1
TButton * zaciatok
TMenuItem * Nastavenia1
TLabel * Label9
TMenuItem * Nastavenia2
TMenuItem * Podrobnosti1
TMenuItem * Populacia1
TMenuItem * Novapopulacia2
TMenuItem * Nastavenie1
TTimer * Timer1
TMenuItem * Podrobnosti2
TButton * zoomplus
TButton * zoomminus
TLabel * Label1
TLabel * fitness
TEdit * Edit1
TLabel * Label2
TButton * rotujplus
TButton * rotujminus
TButton * Button1
HGLRC hRC
HDC hDC


Detailný popis

Hlavny formular programu.


Dokumentácia konštruktoru a deštruktoru

__fastcall TForm1::TForm1 TComponent *  Owner  ) 
 

Konstruktor.

vyraba prvu populaciu

__fastcall TForm1::~TForm1  ) 
 

Destruktor.

rusi okno OpenGL


Dokumentácia pre túto triedu bola generovaná z nasledujúcich súborov:
Generované Thu May 6 10:44:22 2004 programom doxygen 1.3.6